ประวัติบริษัท

»  ประวัติบริษัท
»  
 

  บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง  และผู้บริหารการตลาดที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์มากว่า 15 ปี  ด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันที่เชื่อมั่นว่าสามารถบริหารจัดการการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  สามารถลดต้นทุนธุรกิจด้วยการมีห่วงโซอุปทาน (Value Chain) โดยเฉพาะการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Services) ที่มีระบบจัดเก็บ  ควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าได้ตลอดเส้นทาง  ด้วยความเข้าใจตลาดของคนไทยด้วยกันเอง  ตลอดจนมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  ทำให้บริษัทฯสามารถแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติจนมีการขยายตัวและมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  

 

 contactus@thaiparcels.com Copyright : 2020 Thaiparcels.com